COVID-19 vaccines: get the facts

On this page

English

PDF version - English (132 KB, 1 page)

COVID-19 vaccines: get the facts

Once I receive both doses of the vaccine, can I stop wearing a mask and expand my social circle?

Fact: even after being vaccinated, everyone must continue to follow public health measures, including:

  • minimizing in-person interactions with people from outside your immediate household
  • avoiding crowded places
  • wearing a mask
  • washing your hands frequently for at least 20 seconds

Will I develop side effects after receiving a COVID-19 vaccine?

Fact: side effects can often be a sign of a healthy immune system building a defense to the virus.

Side effects are generally non-serious and resolve on their own in a few days. Serious side effects, such as anaphylactic reactions, are rare and closely watched for.

Talk to your healthcare provider if you have any concerns, or if your side effects are serious, worsen, or do not go away after a couple of days.

Is it better to wait to get the vaccine (or not get it at all) until we know for sure it's safe and effective?

Fact: all COVID-19 vaccines currently available in Canada have gone through clinical trials and been tested on tens of thousands of adult volunteers before being authorized for use. They were deemed to be safe and effective and have been licensed and authorized by Health Canada.

The COVID-19 vaccines protect us against the novel coronavirus and are an important step to help us safely resume normal life.

Why are Indigenous adults among the first to be offered the vaccine in Canada?

Fact: Indigenous adults and communities are being prioritized for access to vaccines for a few reasons. They have significantly higher chances of having serious illness from COVID-19 than other Canadians and they face higher risks for infection and serious illness, rooted in the history of colonialization and resulting systemic barriers, such as:

  • higher rates of chronic disease
  • reduced access to health care
  • a lack of infrastructure (such as housing, water infrastructure and medical services)

We can all do our part in preventing the spread of COVID-19

For more information, consult your healthcare provider, or visit Canada.ca/coronavirus.

Denesuline

PDF version - Denesuline (161 KB, 1 page)

COVID – 19 në́dı:́ At'óhodıhı bųłɁál

Kú bǫnëlt'u në́dı ́sëyélya de, kut'á dënë në́ nárëłchuthë́ t'órësɁá hılë hósą ëyı hëł dënë łǫzë́ nárë́ násdhër hóɁą húsąɁ

At'óhodıh: Në́dı́ nëyélya dëkolı, në́dı́ghánaı t'adıhı ëłų hórųłtth'ą́, dënë nëkǫë́ hóts'ı̨ hı́lë de bënárë náwųdhër sáná, dënë łą ch'ásë náwųdhër, dënë në́ nárëlchuthë́ t'órųłɁá, ëłótsëlë́ hots'ë́n t'ë́tł'á nëlá k'ënáwųłtsıł.

COVID - 19 në́dı́ sëyélya de bëɁá sórę̈dhı hósąɁ

At'óhodıh: BëɁá nórı̨dhër dëkólı hotı́ë ghına de ëyı dada k'ënádhër ą́t'ë sı̨. Hųtł'ë́dhë́ bëɁá nórı̨dhër de náke dzınë de senıdhı́ hásı̨. Hotı́ë dënë hórę̈dhı de, dënë dëlı k'áɁų hëné hú dënë ëłtth'ı́ hëjı hı́lë sı̨ kólu ëyı ëdówúlnı. Ëłų nënı́ k'ë́ch'á húto, hóɁązı nórëdhı húto,náke dzınë k'ë ëłų sénıdhër hı́lë de ëya kǫë́ náwųya.

Në́dı́ seyë́lye ha norë́sɁı̨ asǫt'ı́lu (bë́dı̨ hásłe húto) hotı́ë nëzǫ hëł ëghëlana k'oją húłdų hútoɁ

At'óhodıh: Horë́lyų COVID – 19 në́dı́ Canada k'ëyaghë hulı̨ hı hólą net'ı̨ hú dënë yë́h dáłya hú t'ąhı kónıdhën áɁ ëyër húłdų bët'órëɁá halya sı̨. Hotı́ë nëzǫ hëł ëghëlana k'oją Health Canada dënë k'órı̨Ɂą sı̨. COVID – 19 në́dı́ nuhë́yëdálye hı dáda nuhórę̈de ch'á halɁı̨, ëyër de horë́lyų ëłtth'ı́ nánedé hásı̨.

Ëdlą́t'ë áh Dënë dedlınë ëdırı Nıh k'ë nadé ą́łnëdhı ëyı tthë́ në́dı́ déłchu hádalya áh ëją Canada k'ëyaghëɁ

At'óhodıh: Dënë dedlınë ëdırı Nıh k'ë nadé ą́łnëdhı chu hayórı̨lazë ëyı tthë́ në́dı́ dełchu halya ëdırı álɁı̨: COVID – 19 beyë́ dáłya de hotı́ë borę̈de hónı áh hónası Canadıans hı́lu; ı̨ghą́ bórëde húto hotı́ë bórëde húto, yanızı dënë hórę̈t'ą hóts'ı̨ bëɁá dënë dëdághı̨Ɂá hú ëyı áh (yoh łą hı́lë hú, tu dodı hú, ëya kǫë́ łą hı́lë).

COVID – 19 nárıdhı ch'á hadówılnı dézą.

Ëłų bëghą k'olyą hórılɁı̨ de ëya kóę̈ náwųya húto Canada.ca/coronavirus nułɁı̨

Inuktitut (North Baffin, Syllabics)

PDF version - Inuktitut (North Baffin, Syllabics) (115 KB, 1 page)

ᐳᕝᕕᕆᔾᔭᐃᒃᑯᑎᒧᑦ-19 ᑲᐴᑏᑦ: ᓱᓕᔪᑦ ᑐᑭᓯᓚᐅᒃᑭᑦ

ᒪᕐᕈᐊᖅᑎ ᑲᐃᔭᐅᒌᖅᓯᒪᓕᕈᒪ, ᐊᑐᓐᖏᒍᓐᓇᖅᑯᖓ ᑮᓇᑉᐸᒻᒥᑦ ᐃᓄᒋᐊᓐᓂᖅᓴᐅᒍᓐᓇᓕᕐᓗᑕᓗ ᐳᓛᖅᑎᒌᓪᓗᑕ?

ᓱᓕᔪᖅ: ᑲᐱᔭᐅᒌᖅᓯᒪᓕᕋᓗᐊᕈᕕᑦ, ᒪᓕᒐᐃᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᖏᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᓐᖔᖅᑐᑦ, ᐊᓪᓈᒃ ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᕐᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᓪᓗᖃᑎᒋᓐᖏᑕᕐᓂᑦ, ᐃᓄᒋᐊᑦᑐᓃᑦᑕᐃᓕᒪᒐᓱᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ, ᑮᓇᑉᐸᔅᓯᒪᓗᑎᑦ, ᐊᒡᒑᒃᑭᓪᓗ ᐅᐊᓴᕐᔫᒥᔭᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ 20−ᓴᑲᓐᔅᓄᑦ.

ᑲᐱᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᖓ ᐳᕝᕕᕆᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒥᑦ ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᕈᓇᖅᑯᖔ?

ᓱᓕᔪᖅ: ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᕋᓗᐊᕈᕕᑦ ᓇᓗᓇᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᑲᔫᑎᔪᖅ ᖃᓂᒪᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖓᓐᓂ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᒥᑦ. ᖃᓄᐃᓕᕐᓂᕈᕕᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᓐᖏᑦᑐᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᖃᑦᑎᑲᓪᓚᐃᑦ ᐊᓂᒍᖅᑲᑕ ᓱᒍᓐᓂᕋᔭᖅᑐᑎᑦ. ᐊᔅᓱᐊᓘᖅᑐᒥᓃᑦ, ᓲᕐᓗ ᑎᒥᐅᑉ ᓈᒻᒪᒋᓐᖏᑕᖓᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᕈᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐱᑕᖃᕋᔪᓐᖏᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᓕᑦ. ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᓲᖅᑎᒥᑦ ᐃᓱᒫᓗᒃᑯᕕᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔅᓱᐊᓘᓕᕐᓂᕈᕕᑦ, ᐱᐅᓐᖏᓕᕙᓪᓕᐊᒍᕕᑦ ᐅᓪᓗᐃᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᕙᓪᓕᐊᖏᒃᑯᕕᑦ.

ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᕚ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᒃᑲᓐᓂᖅ ᑲᐱᔭᐅᖔᕐᓂᐊᕐᓗᓂ (ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᐱᔭᐅᓐᖏᑦᑎᐊᒻᒪᕆᓂ) ᐊᑦᑕᓇᓐᖏᓐᓂᖓᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᓪᓚᕆᓐᓂᖓᓐᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓕᕈᑦᑕ ᑭᓯᐊᓂ?

ᓱᓕᔪᖅ: ᑲᐴᑎᔅᓴᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐆᑦᑐᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᑕᐅᓴᖏᓐᓂᑦᑐᓄᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ. ᐊᑦᑕᓇᓐᖏᓐᓂᕋᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑎᓪᓗ ᓚᐃᓴᔅᓯᑖᑎᑕᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᐊᖏᖅᑕᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᐳᕝᕕᕆᔾᔭᐃᒃᑯᑎ ᐸᖅᑭᑦᑎᔪᖅ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᓂᕐᒥᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᑐᑎᓪᓗ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᑎᓐᓄ ᐅᑎᕈᓐᓇᓕᕐᓗᑕ.

ᓱᒻᒪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᐱᔭᐅᖅᑳᕈᒪᕙᑦ?

ᓱᓕᔪᖅ: ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᓄᓇᓖᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᔪᑦ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑎᑦ: ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑖᕈᓐᓇᓂᖅᓴᐅᒻᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓂᕐ; ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓐᓂᖅᓴᐅᒻᒪᑕ ᖃᓂᒪᒍᑕᐅᒐᔪᑦᑐᖃᕐᓂᖅᓴᐃᑦ ᐊᔅᓱᐊᓘᕈᓐᓇᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᓪᓗ, ᖃᓪᓗᓇᓪᓕ ᑎᒥᖓᓐᓂᒌᕐᖓᑕ ᓄᖅᑲᖓᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅᓴᐃᑦ ᓲᕐᓗ ᖃᓂᒪᐃᓐᓇᖅᑐᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᖃᑦᑎᐊᖏᓐᓂᖅᓴᒦᒻᒪᑕ, ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᓐᖏᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᑦ (ᓲᕐᓗ ᐃᓪᓗᐃᑦ, ᐃᒥᖅᑕᕐᕖᑦ, ᐃᓅᓕᓴᐅᑏᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ).

ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᑦᑕᐃᓕᒪᔪᐃᓐᓇ-ᐅᔪᓐᓇᖅᑯᒍᑦ ᐳᕝᕕᕆᓐᓈᓗᒻᒥᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᑎᑦ Canada.ca/coronavirus

Michif

PDF version - Michif (179 KB, 1 page)

Li Vaksein d'COVID-19: Alli werre kosse kyé vra:

Apra ke j'la eu li deu dôze dju vaksein, j'pu tchi arêti d'mette ein mask ipi awerre plusse dju mond ksa m'antour?

KOSSE KYÉ VRA: Mêm apra awerre iti vaksini, toul'mond sa pran ksa kontchunne a suiv li mizure di santi publik, kom awerre mwein d'aferre ksa fa ansanb avek l'mond d'an dihorre d'votte mizon, pâ alli dan di plasse plenne di mond, mette ein mask, ipi lavi vô mein souvan pour ô mwein 20 s'gonde.

Ma tchu awerre di z'iffa s'gonderre apra awerre eu l'vaksein COVID-19?

KOSSE KYÉ VRA: Li z'iffa s'gonderre li souvan ein ségne kein sistemme imuniterre an santi sa bâtchi enne difans kont l'virus. Li z'iffa s'gonderre li souvan pâ saryeu pi sa s'aranj par izôt mêm dan kuk jor. Di z'iffa s'gonderre saryeu kom di riakssion alerjik sa l'arive pâ souvan pi sa pran d'li gètti bein prosh. Parli avek votte parsonne d'la santi si sa li einkyette oubeindon si li z'iffa s'gonderre ksa lâ li saryeu, si sa li plusse pirre, oubeindon si sa porre pâ apra kuk jor.

Li tchi miyeurre d'attande pour awerre l'vaksein (ou pâ l'awerre pantoutte) juskatan ksa li bein sartein ksa sé ki li sikure pi ki marsh bein?

KOSSE KYÉ VRA: Toutte li vaksein COVID-19, ksa lâ drette-lâ ô Canada, la passi a traverre bein di z'ichude klinik ipi la iti tessti su djisse à mél adjult vâlonterre avan ksa swè ôtôrizi pour êt uzé. L'ava iti juji a êt sikure ipi ki marsh bein, ipi ksa lâ iti danni enne lisans ipi la iti ôtôrizi par Santi Canada. Li vaksein COVID-19 sa prâtéj nouzôt kont l'nouvô coronavirus ipi l'ita enne grousse partchi pour nô z'édi a r'torni a enne vi parèye kom avan.

Pourkwè kli z'adjult Ôtoktonne l'ita ein di premyé a êt danni l'vaksein ô Canada?

KOSSE KYÉ VRA: Li z'adjult pi li komunôti Ôtoktonne la iti enne prioriti pour awerre l'vaksein a kousse di kuk bonne rizon : y lon di shans bein plusse hôte d'awerre di maladji saryeuze dju COVID-19 kl'izôt kanadjiein; ipi sa fè fasse a di risk plusse hô pour di z'einfekssion pi di maladji saryeuze, anrasini dan l'istwerre d'la kâlânizâssion pi li baryerre sistémik ksa sorre di tsâ, kom di kâ plusse hô di maladji krânik, mwein d'aksè a di swein d'santi pi pâ d'einstallassion (kom enne plasse pour vive, di bâtchiman pour l'ô ipi li sarvisse midjikal).

Lon peu toutte ferre notte parre pour ke l'COVID-19 sa s'itan pâ toupartou

Pour d'ôt einformassion, parli avek votte parsonne d'la santi ou viziti : Canada.ca/coronavirus

Mikmaq

PDF version - Mikmaq (167 KB, 1 page)

COVID-19 Sagetii: Goilen teliageoei

Neot tan totjo gisimseng sageti, net gisi pon nasgetes osisgoei ag gisi nestepgoates ta oen maogatemotieg?

Teliag: Tlia gisi sagetialot oen, emset oen amotjpa siao matjogoatgel public health measures, ag nisaton ta oen togatemog tan oen mo telaoigo tan tet oigin, tepsogtemen tan tet pogoelg oen, nasgen osisgoei, ag gasiptinasi gagisg tlia 20 seconds.

Egsenogoaloteo net elmiag gisi emseng COVID-19 sageti?

Teliag: Elmiag piloilsoalesg sageti na etogtjel telimesg gelolg immune system etligenalsig tan matenteo ola egsenogeoagen. Side effectsel na mo seriouseoinogel ag tjigelasital negemeoei. Serious eoig gogei na stige, anaphy-lactic reactions,Na mo gagisg ag amotj gigtji oatjemeoatasig. Teleoôgoeg ta oen maliamesg elmiag gogei sespetetemen, gesnet memonasig tan telategen, atji memonasig gesnet mo tjigelasinog.

Me net gelolg esgeman sagetialogsin (genst net patjel moga) oegao egtjitasig gelolg ag elogoeg?

Teliag: Emset COVID-19 empison tan eoegetasig Canada na sapotitagel clinical trialsel ag oetenogoatasigel pogoelg nematjoino tan igenasit sagetalogisin geseg menag sapo-tataasinog oegetasigten. Oetjitasig gelolg ag elogoeg ag igenematg Health Canada oegetasigten. COVID-19 empison na apogenematg ag mateneg novel coronavirus ag gepemeg tan tel oeloltigo ag apatjitaigo tan teloltigoep.

Gogei net elnog oetji sagetialotjig temg Canada?

Teliag: Elnog ag elnoegatiil na temg igalotjog telatigeg : me mesgig eteg memoni egsenogoan osoalese COVID-19 the mo egtegig Canadianag; ag me pepseg emsen-emeneo oagieo ag memoni egsenogoan telategeg tan pilotagenoigasoltigo, stige me oenagteg memonigseno-geoagen, mo nagemasenog empison, ag nepitoogomel ag tna teltegel otann, (stige oentjigoomel, smgoan, ag tan tet etlimpilotj oen).

Emset gisi apogenematesno tan tel nagatoog tan tel sesasig COVID 19

Me gogei egtotjiton pipanimates tan maliaptemititj egsenogeoagen geset lietes Canada.ca/coronavirus.

Montagnais (Innu)

PDF version - Montagnais (Innu) (209 KB, 1 page)

Tshishtaikanaut COVID-19 Etashkatsheti

Peikuau katshi tshishtaukauian, nipa tshi eka apashtan utashtamikuian mak tshetshi taian anite etatu e mitshetinanut?

Etashkatsheti : At katshi tshishtauakanit auen, kassinu auen tshika ui shaputuepanu tshetshi nashak minuinniunit eshi-natuenitakannit, ne anu e uitakanit :tshetshi eka peshuapamitunanut ashit kutak auen, ne eka mamu epieku, tshetshi eka tananut anite e mitshetunanut, tshetshi tshikamutakanit utashtamikuian mak shukushuku tshetshi tshishtaputitshenanut enuet 20 katshishipanishiti.

Natu a nipa itashkakun katshi tshishtaukuian ne ut akushun COVID-19?

Etashkatsheti : Aitashkateti ishinakuan nanikutini eukuana tsheshpeuatikauin anite tshiat nenua akushuna. Aitashkatsheti apu ma kushtikuaki mak shetshen ekue eka takuaki katshi tatutshishikua. Ka kushtikuaki aitashkatsheti, miam tshipa tshi natu itashkaku, muku eka shuku ishinakuak mak pessish auen ka nakatuenimakanit.

Shetshikauini kie natu itashkakauin, aiat kie ma eka itshepapnit katshi tatutshishikua, uitamu ne ka tshishtaushk anite natukuniutshuapit ka tat.

Anu a minuau tshetshi iashuapatakanit auen tshetshi tshishtauakanit(kie ma nasht eka e tshishtauakanit auen) nuash ishipish tapuetatishuiaku menuat ma e uitshiuet?

Etashkatsheti : Kassinu nenua tshishtaikana ne ut COVID-19 mekuat petshitinakanit ute Kanata-assit ka kutshipanitakaniti anite minuinniunit mak anite passe mishta-mitshet auenitshenat kak patshitinitishuht, eshku eka nenua apashtakaniti. Uapatakanua menuati mak etussemakaki mak uatakanit mak tiapuetakanit anite Santé Canada. Tshishtaikana ne ut COVID-19 tshitshishpeuatikunu ne ut ussi-akushun pemipanit mak mak ekute tshe ut mishta-uitshikuiaku tshetshi ishinniuiaku miam ka pet ishinniuiaku e akua aitinanut.

Tshekuan ma Innuat ushkat minakaniht tshishtaikannu ne ut COVID-19?

Etashkatsheti : Tshishennuat mak innu-assia ishinakuannu uinuau nishtam tshetshi tshishtauakaniht, mitshennu tshekuannu nenu uet tutuakaniht. Tshipa mishta-akuikuat nenu akushunnu COVID-19 mak at kutaka Kanata ka taniti mak mishta-kushtikuannut tshetshi mishta-akushiht ne ut maniteua ka takushinniti mak aishpanit anite tshishe-utshimau-mitshuapa miam umenua mate : meshta-amatshuepaniti akushuna aishinakuaki, eka shuku tshi itutenanut natukuniutshuapa, mak eka shuku manutshenanut (miam mitshuapa, pimiutshuapa mak natukuniutshuapa).

Kassinu auen tshi uauitshiaushiu tshetshi eka ashushkamatshe-nanut ne akusun COVID-19

Anu ui tshissenitamini, kukuetshim ne kupaniesh natukuniutshuapit kie ma anite natshi-uapi atusseu-katshitapatakanit Canada.ca/coronavirus.

Did you find what you were looking for?

What was wrong?

You will not receive a reply. Don't include personal information (telephone, email, SIN, financial, medical, or work details).
Maximum 300 characters

Thank you for your feedback

Date modified: